ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം

-

ഡാഗറിയോടൈപ്പിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിലേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെയാണ് പരിണമിച്ചത്? ക്യാമറയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്തായിരുന്നു?

ഫോട്ടോഗ്രാഫി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹങ്ങളിലും ജന്മദിനങ്ങളിലും ഓർമ്മകൾ പകർത്തുന്നത് മുതൽ ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രക്രിയകൾ മുതൽ ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ വരെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം കാലക്രമേണ വികസിച്ചു. ക്യാമറയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പരിണാമത്തിലെ ചില പ്രധാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മുമ്പ്

ക്യാമറയുടെ മുൻഗാമിയാണ് ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ, അതിൽ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ദ്വാരമുള്ള ഇരുണ്ട മുറി അടങ്ങിയിരുന്നു, അതിലൂടെ മുറിക്ക് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഭിത്തിയിലേക്ക് പ്രൊജക്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെപ്പോലുള്ള ചൈനക്കാർക്കും പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർക്കും 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു.

ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജിയാംബാറ്റിസ്റ്റ ഡെല്ല പോർട്ട, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ലെൻസുള്ള ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറയുടെ ഉപയോഗം പ്രകടമാക്കുകയും വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കലാകാരന്മാർ ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, ഫലങ്ങൾ കലാകാരന്റെ ഡ്രോയിംഗ് കഴിവുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ ചിത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രികമായി പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിക്കായി തിരയുന്നത് തുടർന്നു. അവർക്ക് ചിത്രം ഭിത്തിയിലോ കടലാസിലോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും ആ സമയത്ത് പ്രിന്റിംഗ് സാധ്യമായിരുന്നില്ല: പ്രകാശം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറി. ചിത്രങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ (ഇത് ഇരുണ്ട മുറിയുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ്) എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുന്നതിന് കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്.

camera obscura - First camera

ക്യാമറയുടെ പിറവി

നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, നവോത്ഥാന കാലത്ത്, ചിത്രകാരന്മാർ ക്യാമറ ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാകൃത “ക്യാമറ” ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. (ഒരു ലാറ്റിൻ പദപ്രയോഗം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ “ഇരുട്ടുള്ള മുറി” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ “ക്യാമറ” എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്) കലയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തമായി പകർത്താൻ. 13-14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ക്യാമറ ഒബ്സ്ക്യൂറ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, അറേബ്യൻ പണ്ഡിതനായ ഹസ്സൻ ഇബ്‌ൻ ഹസ്സന്റെ പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു രേഖ ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറയും ആധുനിക അനലോഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആശയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇരുണ്ട, അടഞ്ഞ ഇടമാണ്. ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ബോക്‌സിന് ആനുപാതികമായി ദ്വാരം ചെറുതായിരിക്കണം. ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം അത് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഉപരിതലത്തിൽ പെട്ടിയുടെ മതിൽ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചിത്രം തലകീഴായി മറിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക അനലോഗ് ക്യാമറകൾ മിററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇറ്റാലിയൻ പണ്ഡിതനായ ജിയോവാനി ബാറ്റിസ്റ്റ ഡെല്ല പോർട്ട, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ എങ്ങനെ ഡ്രോയിംഗ് എളുപ്പമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതി. ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറയ്‌ക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ളിലെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രൊജക്‌റ്റ് ചെയ്‌തു (ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മുറിയായിരുന്നു) തുടർന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയോ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു.

ഹെലിയോഗ്രാഫി പ്രക്രിയ

1827-ലെ ഒരു വേനൽക്കാല ദിനത്തിൽ ക്യാമറ ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ ഉപയോഗിച്ച് ജോസഫ് നൈസ്‌ഫോർ നീപ്‌സ് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ചിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു. കൊത്തുപണിയുടെ ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പ്ലേറ്റിലെ രാസവസ്തുക്കളുമായി പ്രകാശത്തെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു, അതേസമയം ഭാരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു.

നീപ്‌സെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഒരു ലായകത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ, ക്രമേണ ഒരു ചിത്രം ഉയർന്നുവന്നു. സൺ പ്രിന്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഹീലിയോഗ്രാഫുകൾ ആദ്യകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ചിത്രങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ നീപ്‌സിന്റെ സാങ്കേതികത എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രകാശം എക്സ്പോഷർ ചെയ്തു. ഒരു ഇമേജ് ശരിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായി മാറ്റാനോ ഉള്ള ശേഷി പിന്നീട് വന്നു.

the first photograph joseph nicephore niepce

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ജനനം – ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്.

1826-ൽ, ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോസഫ് നിസെഫോർ നീപ്‌സെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ ഭവനത്തിൽ വച്ച് ലെ ഗ്രാസിലെ വിൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ പകർത്തി.

വിൻഡോയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: വിക്കിപീഡിയ വഴിയുള്ള പൊതുസഞ്ചയം

ഡാഗുറോടൈപ്പ് പ്രക്രിയ

ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ഡാഗുറെയും ഒരു ചിത്രം പകർത്താനുള്ള വഴികൾ പരീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ എക്സ്പോഷർ സമയം 30 മിനിറ്റിൽ താഴെയായി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനും ചിത്രം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് തടയാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദശാബ്ദമെടുത്തു. ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രായോഗിക രീതി ഇതായിരുന്നു. 1829-ൽ, നീപ്‌സ് സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നീപ്‌സുമായി സഹകരിച്ചു. നിരവധി വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും 1839-ൽ നീപ്‌സിന്റെ മരണത്തിനും ശേഷം, ഡാഗ്വെർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു രീതി സൃഷ്ടിച്ചു, അതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ പേര് നൽകി.

ഡാഗൂറെയുടെ ഡാഗെറോടൈപ്പ് രീതിയുടെ ആദ്യപടി വെള്ളിനിറമുള്ള ചെമ്പിന്റെ ഷീറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ ശരിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വെള്ളി മിനുക്കി പ്രകാശം സംവേദനക്ഷമമായ ഒരു പ്രതലം സൃഷ്ടിക്കാൻ അയോഡിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. പ്ലേറ്റ് പിന്നീട് ക്യാമറയിൽ കുറച്ച് മിനിറ്റ് തുറന്നു. ചിത്രം പ്രകാശം കൊണ്ട് വരച്ച ശേഷം, ഡാഗുറെ പ്ലേറ്റ് ഒരു സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ മുക്കി. ഈ നടപടിക്രമം വെളിച്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ മങ്ങാത്ത ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് – ഒരു മനുഷ്യനൊപ്പമുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ

1838-ൽ എടുത്ത പാരീസിലെ ഒരു തെരുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കാം. ഡാഗെറോടൈപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സ്രഷ്ടാവ് ലൂയിസ് ഡാഗുറെ എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ.

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോട്ടോ എടുത്ത മനുഷ്യർ. ചിത്രം: വിക്കിപീഡിയ വഴിയുള്ള പൊതുസഞ്ചയം

1839-ൽ, ഡാഗ്വെറെയുടെയും നീപ്‌സിന്റെയും മകൻ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന് ഡാഗ്യുറോടൈപ്പ് പേറ്റന്റ് വിൽക്കുകയും സാങ്കേതികത വിശദമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. യൂറോപ്പിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഡാഗെറോടൈപ്പ് അതിവേഗം പ്രചാരം നേടി. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ മാത്രം, 1850-ഓടെ ഏകദേശം 70 ഡാഗ്യുറോടൈപ്പ് സ്റ്റുഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആഗസ്ത് 19, ഡാഗറിയോടൈപ്പ് പരസ്യമായ ദിവസം ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അതേ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 19-ന്, അതായത് 1839-ൽ, സ്ഥിരമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഡാഗെറോടൈപ്പ് പ്രക്രിയയും നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ, ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രക്രിയയെ പൊതുസഞ്ചയമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ “ലോകത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി” എന്ന് പറയുക.

ടാൽബോട്ടിന്റെ പ്രക്രിയ

ഫോക്സ് ടാൽബോട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡാഗുറോടൈപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം കാലോടൈപ്പ് രീതി അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോയെടുത്തു. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് എന്ന ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു. നെഗറ്റീവിന്റെ സ്ഥിരതയെയും തുടർന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റിനെയും ഫോട്ടോജെനിക് ഡ്രോയിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1839 ആയപ്പോഴേക്കും, ടാൽബോട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോജെനിക് ഡ്രോയിംഗുകൾ ഊർജ്ജസ്വലവും മങ്ങിയതും കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവുമായിരുന്നു.

വെള്ളി-ഉപ്പ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് ടാൽബോട്ട് പേപ്പർ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആക്കി. തുടർന്ന് കടലാസ് വെളിച്ചത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. വിഷയം ഗ്രേസ്കെയിലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പശ്ചാത്തലം ഇരുണ്ടതായി മാറി. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജായിരുന്നു. ടാൽബോട്ട് പേപ്പർ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റ് പ്രിന്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ഒരു വിശദമായ ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വെളിച്ചവും നിഴലുകളും വിപരീതമാക്കി. 1841-ൽ അദ്ദേഹം ഈ പേപ്പർ-നെഗറ്റീവ് പ്രക്രിയയെ പരിഷ്കരിക്കുകയും “മനോഹരമായ ചിത്രം” എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാലോടൈപ്പ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലീഷ് ശിൽപിയായ ഫ്രെഡറിക് സ്കോഫ് ആർച്ചർ 1851-ൽ വെറ്റ്-പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. കൊളോഡിയന്റെ വിസ്കോസ് ലായനി (ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അസ്ഥിര രാസവസ്തു) ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രകാശ-സെൻസിറ്റീവ് സിൽവർ ലവണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊതിഞ്ഞു. ഈ നനഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് പേപ്പറിന് പകരം ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ ദൃഢവും വിശദവുമായ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി.

അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കോട്ട് 1840 മാർച്ചിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിച്ചു.

1840 മാർച്ചിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റുഡിയോ അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കോട്ട് സ്ഥാപിച്ചു, ലെൻസിന് പകരം കണ്ണാടി ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പോർട്രെയിറ്റുകൾക്കായി ഒരു “ഡാഗ്വേറിയൻ പാർലർ” അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. 1841 മാർച്ച് 23-ന് ലണ്ടനിലെ റോയൽ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഒരു ഗ്ലാസ്ഹൗസിൽ റിച്ചാർഡ് ബിയർഡ് യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡിയോ തുറന്നു.

സയനോടൈപ്പ് പ്രക്രിയകൾ

ഫോട്ടോകെമിക്കൽ ബ്ലൂപ്രിൻറിംഗ് (പുരാതന ഗ്രീക്ക് ക്യാനോസ്-ബ്ലൂയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് സയനോടൈപ്പ് പ്രക്രിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) തീവ്രമായ നീല ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സർ ജോൺ ഫ്രെഡറിക് ഹെർഷൽ 1842-ൽ ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചു. (1792-1871). അങ്ങനെ, സ്ഥിരതയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഡാഗെറോടൈപ്പിനും ടാൽബോടൈപ്പിനും (കാലോടൈപ്പ്) ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സാങ്കേതികതയാണ് സയനോടൈപ്പ്.

Word's First Photo Book

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ബുക്ക്

ഇംഗ്ലീഷ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞയായ അന്ന അറ്റ്കിൻസ് 1843-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആൽഗകളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്കൊപ്പം ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സർ ജോൺ ഹെർഷൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സാങ്കേതികതയായ സയനോടൈപ്പിൽ അവൾ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു.

രണ്ട് വഴികളിൽ ഒന്നിൽ സയനോടൈപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും: ഒരു ഫോട്ടോ നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമുള്ള പേപ്പറിൽ സ്ഥാപിക്കുക. ഒബ്‌ജക്റ്റ് പ്രകാശത്തെ തടയുന്നിടത്തെല്ലാം, പേപ്പർ വെള്ളയായി നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ പ്രകാശം വസ്തുവിന് ചുറ്റുമുള്ളിടത്തെല്ലാം നീലയായി മാറുന്നതിലൂടെ പേപ്പർ പ്രതികരിക്കും. ആധുനിക ഫോട്ടോകോപ്പിയറുകളുടെ ആവിർഭാവം വരെ, സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗുകൾ തനിപ്പകർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ രീതി അനുയോജ്യമാണ്, ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പ്രയോഗമായിരുന്നു.

കൊളോഡിയൻ പ്രക്രിയകൾ

1851-ൽ ഗ്ലാസ് നെഗറ്റീവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള വെറ്റ് കൊളോഡിയൻ രീതിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ശിൽപിയായ ഫ്രെഡറിക് സ്കോട്ട് ആർച്ചർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ പുതിയ പ്രക്രിയ, എല്ലാ മുൻ നടപടിക്രമങ്ങളേക്കാളും 20 മടങ്ങ് വേഗതയുള്ളതും പേറ്റന്റ് രഹിതവുമായിരുന്നു. കൊളോഡിയൻ ടെക്നിക്, ചിലപ്പോൾ “കൊളോഡിയൻ വെറ്റ് പ്ലേറ്റ് പ്രോസസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂശുകയും സംവേദനക്ഷമത നൽകുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം, ഇത് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഡാർക്ക്റൂം ആവശ്യമാണ്.

ആൽബുമിൻ പ്രിന്റ്

1847 ജനുവരിയിൽ ലൂയിസ് ഡെസിറേ ബ്ലാൻക്വാർട്ട്-എവ്രാർഡ് ആൽബുമൻ സിൽവർ പ്രിന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആൽബുമൻ പ്രിന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽബുമിൻ ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് രാസവസ്തുക്കൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. ആൽബുമിൻ പ്രിന്റിംഗ് രീതി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് ഉയർന്ന വിശദമായ പുനർനിർമ്മാണവും വലിയ ടോണൽ ശ്രേണിയും അതിനുമുമ്പ് വന്ന ഉപ്പിട്ട പേപ്പർ നടപടിക്രമത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിന്റ് ഡ്യൂറബിളിറ്റിയും നൽകി.

പ്ലാറ്റിനം പ്രിന്റ്

1880-കളുടെ അവസാനം മുതൽ 1920-കളുടെ ആരംഭം വരെ, പ്ലാറ്റിനം പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ “പ്ലാറ്റിനോടൈപ്പ്” ആയിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് സ്റ്റീഗ്ലിറ്റ്സിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടപടിക്രമം. പ്ലാറ്റിനം ലോഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്ലാറ്റിനം ലവണങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകാശ-സെൻസിറ്റീവ് ഇരുമ്പ് ലവണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പ്ലാറ്റിനം പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നിക്. പേപ്പർ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന്, ഈ ലവണങ്ങളുടെ ഒരു പരിഹാരം പേപ്പർ ഷീറ്റിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

പിഗ്മെന്റ് പ്രക്രിയകൾ

വുഡ്ബറി തരം

വുഡ്‌ബറി തരം കണ്ടുപിടിച്ചത് വാൾട്ടർ ബി ആണ്. ഒരു ഫോട്ടോ-മെക്കാനിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് വുഡ്‌ബറി ടൈപ്പ്, അവിടെ നിറമുള്ള ജെലാറ്റിൻ ഒരു പാളി കടലാസിൽ വയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു അച്ചിൽ അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നെഗറ്റീവിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന്റെ കനം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് പൂപ്പൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തെ വെളിച്ചവും ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങളും അനുസരിച്ച്. നിറമുള്ള ജെലാറ്റിൻ പേപ്പറിന് നേരെ അമർത്തുമ്പോൾ അത് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ രൂപമെടുക്കുകയും ടോണൽ ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്ലാറ്റിൻ സിൽവർ പ്രക്രിയ

1800-കളുടെ അവസാനത്തിലും 1900-കളുടെ തുടക്കത്തിലും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ജെലാറ്റിൻ സിൽവർ രീതി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റിന്റെ പേപ്പറോ ഫിലിമോ ജെലാറ്റിൻ, സിൽവർ ലവണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എമൽസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ജെലാറ്റിൻ സിൽവർ പ്രിന്റുകളും നെഗറ്റീവുകളും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാൽ, പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, അത് ഒരു കെമിക്കൽ ബാത്ത് വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വ്യക്തമാകും. ഉപ്പിട്ട പേപ്പർ പ്രിന്റുകൾ, ആൽബുമിൻ പ്രിന്റുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള മുൻ പ്രിന്റഡ്-ഔട്ട് നടപടിക്രമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ രീതിയുടെ പ്രിന്റിംഗ് കാലയളവുകൾ വേഗത്തിലാണ്.

കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രക്രിയ

1860-കളിൽ ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല വെളിച്ചങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് അവർ നിറം പുനർനിർമ്മിച്ചു. ഈ വർണ്ണ പ്രക്രിയകളെ “അഡിറ്റീവ്” പ്രക്രിയകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1907-ൽ ഫ്രാൻസിൽ ആദ്യമായി ലൂയിസും അഗസ്റ്റെ ലൂമിയേറും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഓക്രോം പൊതുവെ ഉപയോഗപ്രദമായ ആദ്യത്തെ കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, 1937-ൽ, അഗ്ഫ കമ്പനി അഗ്ഫകളർ നെഗറ്റീവ്-പോസിറ്റീവ് പ്രക്രിയ അവതരിപ്പിച്ചു.

ആദ്യ വർണ്ണ ചിത്രം

1855-ൽ ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്‌സ്‌വെൽ നിർദ്ദേശിച്ച മൂന്ന്-വർണ്ണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തോമസ് സട്ടൺ 1861-ൽ ആദ്യത്തെ വർണ്ണ ചിത്രം എടുത്തതാണ്. വിഷയം ഒരു വർണ്ണാഭമായ റിബൺ ആണ്, ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ടാർട്ടൻ റിബൺ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രക്രിയ

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

    What is 1 + 2 ?

    Open chat
    HI, How can I help You?
    Admission In-charge
    Hello, How can I help you?