back to top

Thirike Schoolil

-

കേരള സർക്കാരിന്റെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീ, സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 1998 മെയ് 17-ന് സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘമായി (എസ്എച്ച്ജി) വളർന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ച കുടുംബശ്രീക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ചെറുകിട-സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്.

To Download Photos Click Here

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുമുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീ ഇപ്പോൾ “തിരികെ സ്കൂളിൽ” അല്ലെങ്കിൽ “ബാക്ക് ടു സ്കൂളിൽ” എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ പരിപാടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. 46 ലക്ഷം അംഗങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്നത്തെ മാറുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ പഠിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്. രണ്ടായിരത്തോളം സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ സ്കൂൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ 21 അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലന പരിപാടികളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് – വാർഡ് നം. 1, 2, 3, 4, 5, 2023 ഒക്ടോബർ 14 ശനിയാഴ്ച മറ്റക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ വച്ച് “തിരികെ സ്കൂളിൽ” അല്ലെങ്കിൽ “ബാക്ക് ടു സ്കൂളിൽ” എന്ന പരിപാടിക്കായി ഒന്നിച്ചു. രാവിലെ അസംബ്ലിയോടെ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടി ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ ഘടന പോലെ സജ്ജീകരിച്ചു. കൂടാതെ 9:30 AM മുതൽ 4:30 PM വരെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി.

ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ പുതിയ സാധ്യതകൾ, ഫലപ്രദമായ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് രീതികൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം, മൈക്രോഫിനാൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്നിവയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ.

പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ-സാമ്പത്തിക ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് “തിരികെ സ്കൂളിലെ” പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സജ്ജരാകുന്നു. കുടുംബശ്രീ അടുത്തിടെ അതിന്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പരിവർത്തനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നത് തുടരുന്നു.

Previous article
Next article

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

    What is 4 + 2 ?

    Open chat
    HI, How can I help You?
    Admission In-charge
    Hello, How can I help you?