ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാം | Learn Photography

-

നല്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവര്‍ ആരും ഇല്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും പരിജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തില്‍ തുടക്കക്കാർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലേഖനങ്ങൾ മുതൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ ടെക്നിക്കുകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അധ്യായം : 2 – ക്യാമറയും പ്രവര്‍ത്തനവും

അധ്യായം : 3 – ഡിജിറ്റൽ പ്രക്രിയ

അധ്യായം : 4 – സെൻസറും പ്രവര്‍ത്തനവും

അധ്യായം : 5 – ലെൻസ് ഘടനയും പ്രവര്‍ത്തനവും

അധ്യായം : 6 – എക്സ്പോഷർ

അധ്യായം : 7 – ഷട്ടറും പ്രവര്‍ത്തനവും

അധ്യായം : 8 – അപ്പർച്ചറും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡും

അധ്യായം : 9 – ഐഎസ്ഒയും സംവേദനക്ഷമതയും

അധ്യായം : 10 – എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യവും റെസിപ്രോസിറ്റിയും

അധ്യായം : 11 – ഫോക്കസ്

അധ്യായം : 12 – മീറ്ററിംഗ്

അധ്യായം : 13 – വൈറ്റ് ബാലൻസ്

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

    What is 9 + 2 ?

    Open chat
    HI, How can I help You?
    Admission In-charge
    Hello, How can I help you?