ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ

-

വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ ലോകം പൂർണ്ണമായും ഡിസൈൻ തത്വങ്ങളാൽ ഭരിക്കുന്ന കഥപറച്ചിൽ ഫ്രെയിമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇവ രസകരവും ശക്തവുമായ സൃഷ്ടികളുടെ സൃഷ്ടിയിലേക്കുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുകളായി വർത്തിക്കുന്നു. ദൃശ്യപരവും സംവേദനാത്മകവുമായ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങളും ഘടനയും നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ. ഡിസൈൻ വർക്ക് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല, ആവശ്യമുള്ള സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്നും ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി ഈ കോമ്പോസിഷൻ തത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഡിസൈനർമാർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യോജിപ്പിന്റെ ഒരു ബോധം സ്ഥാപിക്കാനും വ്യക്തവും ആകർഷകവുമായ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിവുണ്ട്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ

ഇമേജിനുള്ളിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ നിയമങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ദൃശ്യപരമായി യോജിപ്പും സ്വാധീനവുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു:

ബാലന്‍സ്‌

ബാലൻസ് നേടുന്നതിൽ വിഷ്വൽ ഘടകങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുടനീളം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് സമമിതി (തുല്യ ബാലൻസ്) അല്ലെങ്കിൽ അസമമിതി (അസമവും എന്നാൽ ദൃശ്യപരമായി സന്തുലിതവും), കൂടാതെ റേഡിയൽ ബാലൻസ് പോലും ആകാം.

സമമിതി ബാലൻസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നാണ്. അവ ഒരേപോലെയല്ലെങ്കിലും, വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ

യുടെ കാര്യത്തിൽ അവ വളരെ സമാനമാണ്. ഇത് അവരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ളതാക്കുന്നു.

അസിമട്രിക് ബാലൻസ് എന്നാൽ രണ്ട് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു വശത്ത് ഒരു വലിയ ഇനം മറുവശത്ത് ധാരാളം ചെറിയവ ഉപയോഗിച്ച് സന്തുലിതമാക്കുമ്പോഴോ ചെറിയ ഇനങ്ങൾ വലിയവയെക്കാൾ സ്‌ക്രീനിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെ വയ്ക്കുമ്പോഴോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.

ബാലൻസ് ഒരിടത്ത് ആരംഭിച്ച് ചുറ്റും നീങ്ങുമ്പോഴാണ് റേഡിയൽ ബാലൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പം പോലെ.ഐക്യവും ഐക്യവും

ഇമേജിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിസൈൻ ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് യൂണിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന സന്ദേശമോ ആശയമോ കാണിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറുന്നതിനോ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഓരോ ഭാഗവും കഥയെ മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുന്നുവെന്ന് യൂണിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു. അവസാനമായി, ഫ്രെയിമിലെ ഓരോ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളും ഫ്രെയിമിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദേശം മൊത്തത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

യോജിച്ച നിറങ്ങൾ, ആകൃതികൾ, ടെക്സ്ചറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് സന്തുലിതമാക്കൽ, ആവർത്തനം, സാമീപ്യം, തുടർച്ച, വിന്യാസം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അധികാരശ്രേണി

വിവിധ ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ക്രമം ശ്രേണി സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഇത് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധയെ നയിക്കുന്നു. മരത്തിന്റെ ഘടന, നെസ്റ്റ് ഘടന, ഫ്രെയിമിലെ മൂലകങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം രീതിയാണിത്.

സാമ്യവും വൈരുദ്ധ്യവും

ചില വശങ്ങൾ വേറിട്ടതാക്കുന്നതിന് വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും വലുതും ചെറുതുമായ വ്യത്യസ്‌ത ഘടകങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ദൃശ്യതീവ്രത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിറങ്ങൾ പോലുള്ള ചില ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളുടെ ആവർത്തനം, ദൃശ്യ താളം നൽകുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള രചനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകൃതികൾ, നിറങ്ങൾ, വലുപ്പങ്ങൾ, ഇനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേണായി കാണുന്നതിന് ഒരുപോലെ കാണുമ്പോൾ, അവ സമാനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, ദൃശ്യതീവ്രത വ്യത്യാസത്താൽ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ , വലിയ വ്യത്യാസം.

വളരെ കുറച്ച് ദൃശ്യതീവ്രത ഒരു കോമ്പോസിഷൻ മങ്ങിയതും മൃദുവായതുമാകാൻ കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം അമിതമായ ദൃശ്യതീവ്രത ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതും അനാവശ്യമായി കഠിനവുമാകാം. ദൃശ്യതീവ്രതയുടെ മതിയായ അളവ് സൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ താരതമ്യത്തിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

സ്കെയിൽ & അനുപാതം

വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അനുപാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ അനുപാതം ഒരു മൂലകവും രചനയെ മറികടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഒരു കോമ്പോസിഷന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അനുപാതത്തെയും വലുപ്പത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ശരിയായ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വിഷ്വൽ ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വിഷ്വൽ താൽപ്പര്യവും ക്രമവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഡിസൈനിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അസ്ഥാനത്താണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് അനുപാതം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഊന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം

ആധിപത്യത്തെ “ഊന്നിപ്പറയൽ” എന്നും വിളിക്കുന്നു, കാരണം അത് ഒരു കോമ്പോസിഷന്റെ ഘടകങ്ങളോ മേഖലകളോ എല്ലാം ഒരേ നിലയിലാക്കുന്നതിനുപകരം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

ഊന്നൽ ചിത്രത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രബിന്ദുവിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധയെ നയിക്കുന്നു. നിറം, ദൃശ്യതീവ്രത, വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും. ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരനെ ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രധാന ആശയമോ സന്ദേശമോ വ്യക്തവും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫലപ്രദമായ ഊന്നിപ്പറയൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മൂവ്മെന്റ്

ചലനം ചിത്രത്തിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരന്റെ കണ്ണുകളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യപ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വരികൾ, ആകൃതികൾ, മൂലകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും.

ചിത്രങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവ സൗന്ദര്യാത്മകവും ആശയവിനിമയത്തിൽ ഫലപ്രദവും കാഴ്ചക്കാരിൽ ഇടപഴകുന്നതുമായ രീതിയിൽ ദൃശ്യ ഘടകങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു.

ഇമേജ് കോമ്പോസിഷനിൽ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും അവരുടെ വിഷ്വലുകൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ നിയമങ്ങളായി ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇമേജ് കോമ്പോസിഷനിൽ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതാ.

സന്ദേശം കൈമാറാൻ ദൃശ്യപരമായി ആകർഷിക്കുന്നു

ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ചിത്രം ദൃശ്യപരമായി ആകർഷകവും യോജിപ്പുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഘടകങ്ങൾ സന്തുലിതവും സംഘടിതവുമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ കലാകാരന്മാരെ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നു, പ്രധാന വിഷയമോ സന്ദേശമോ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശമോ കഥയോ അറിയിക്കാൻ ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. പ്രധാന ഘടകങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിലൂടെ, ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ ആശയവിനിമയ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഗൈഡഡ് വ്യൂവർ അനുഭവം

നന്നായി രചിച്ച ചിത്രം കാഴ്ചക്കാരനെ ഇടപഴകുകയും ചിത്രത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ വിഷ്വൽ യാത്രയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ഒരു ഘടകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരന്റെ കണ്ണുകളെ നയിക്കുന്ന പാതകളും ഒഴുക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ആഴവും അളവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രേണി സ്ഥാപിക്കുന്നു, രചനയ്ക്കുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കാഴ്ചക്കാരനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ദൃശ്യതീവ്രത, ആവർത്തനം, മറ്റ് തത്ത്വങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഛായാഗ്രാഹകർക്കും രചനയ്ക്കുള്ളിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, ദൃശ്യ താൽപ്പര്യവും ഗൂഢാലോചനയും ചേർക്കുന്നു.

വികാരവും ഇടപഴകലും ഉണർത്തുന്നു

ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് കാഴ്ചക്കാരിൽ പ്രത്യേക വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നിറം, ദൃശ്യതീവ്രത, മറ്റ് തത്വങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക അനുരണനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു. ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ചിത്രം വ്യക്തവും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. മൂലകങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമീകരണം ആശയക്കുഴപ്പം തടയുകയും ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താൽപ്പര്യവും വിഷ്വൽ ഡൈനാമിക്സും ചേർക്കുന്നു

ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു, അവ ആ ഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ സർഗ്ഗാത്മകതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാതലായ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലാകാരന്മാർക്ക് വ്യതിയാനങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഉപസംഹാരം:

സാധാരണയായി, ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ ഒരു പൊതു ഭാഷയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ദൃശ്യപരമായി മാത്രമല്ല, അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ ഫലപ്രദവുമായ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കലാകാരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന സ്വാധീനം കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുന്ന രചനകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

നന്നായി രചിച്ച ചിത്രം കാഴ്ചക്കാരിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം ഫലപ്രദമായി കൈമാറുകയും വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും സമർത്ഥമായ കൃത്രിമത്വം കലാകാരൻമാരെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും സൗന്ദര്യാത്മകമായി മാത്രമല്ല, ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഡിസൈൻ തത്വങ്ങൾ കർശനമായ നിയമങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സൃഷ്ടിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘടന നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ചിട്ടയായതും നൂതനവുമായ രീതിയിൽ ഈ ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം പലപ്പോഴും വിജയകരമായ ഡിസൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അവയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക ആകർഷണവും അവ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം ഫലപ്രദമായി അറിയിക്കാനുള്ള കഴിവും സവിശേഷതയാണ്.

CREATIVE HUT INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY

We offer One year Professional Diploma In Photography and Cinematography. And also provide specialized courses in Wildlife Photography, Travel Photography, Food and Product Photography, Photojournalism, Fashion Photography, Photo Editing and Video Editing. Admission Open !

    What is 9 x 4 ?

    Open chat
    HI, How can I help You?
    Admission In-charge
    Hello, How can I help you?